Get Help in Your Language

Seattle Parks and Recreation no sólo mantiene más de 400 parques, sino que también ofrece una gama amplia de clases y programas para todas las edades.

 • Para ayuda, llame al (206) 684-4075. Para traducción en español, llame al 206-684-CITY (2889)
 • Los honorarios varían según el programa. ¡Muchos son gratis!
 • ¡Se dispone de becas para todas las actividades! Pregunte en un Centro Comunitario

EJERCICIO Y SALUD

 • Venga a un gimnasio del centro comunitario para jugar deportes
 • Clases de entrenamiento físico y baile: karate, yoga, ejercicios aeróbicos, ballet, baile africano, tai chi
 • Ligas de deportes: voleibol, baloncesto, tenis, fútbol de bandera, remo
 • Personas mayores: Caminatas en grupo y clases de entrenamiento físico
 • Piscinas/albercas: venga a nadar o tomar lecciones y clases de entrenamiento físico
 • Senderos para caminatas: en los parques Seward, Discovery, Carkeek, Green Lake y Lincoln

CUIDADO DE NIÑOS Y ACTIVIDADES PARA ADOLESCENTES

 • Cuidado antes y después de la escuela
 • Campamento de verano durante el día con actividades divertidas
 • Actividades para adolescentes: actividades seguras durante las altas horas de la noche, voluntariado, entrenamiento para el trabajo, cámping, ejercicio y deportes, cocina
 • Actividades para niños pequeños: deportes, arte, programas sobre la naturaleza

LAS ARTES

 • Clases de cocina
 • Arte: alfarería, dibujo, pintura, música

DESARROLLANDO HABILIDADES

 • Clases de inglés (ESL)
 • Clases de computación y laboratorios gratuitos sobre computadoras

EXCURSIONES EN FAMILIA

 • Noches de juegos, películas, funciones de títeres, conciertos, ferias
 • Paseos guiados sobre la naturaleza
 • Natación y picnic en una playa

ALQUILER O RENTA DE INSTALACIONES

 • Alquile una sala o un espacio cubierto para picnic, bodas, reuniones

繁體中文

通過民眾、公園和計劃創建社區。西雅圖公園和休閒局不僅維護400多個公園,而且為所有年齡人仕開設多種班級和計劃

 • 如欲求助,請電(206) 684-4075。如欲獲得中文譯文 ,請電206-684-CITY
 • 收費因計劃而異。許多為免費!
 • 可為所有活動提供獎學金!請向社區中心查詢。

鍛煉和健康

 • 光臨一個社區中心體育館從事體育活動
 • 健身和舞蹈班﹕柔道、瑜珈、有氧舞蹈、芭蕾、非洲舞、太極拳
 • 體育聯盟:排球、籃球、網球、腰旗橄欖球、划船
 • 耆老:集體步行和健身班
 • 泳池:光臨游泳或修課、參加健身班
 • 步行小道:Seward、Discovery、Carkeek、Green Lake(綠湖)和Lincoln(林肯)等公園

托兒和青少年活動

 • 課前及課後托兒
 • 日間夏令營,開設有趣的活動
 • 青少年活動:安全的深夜活動、義工、就業培訓、野營、鍛煉和體育活動、烹調
 • 學報兒童活動:體育運動、藝術、自然計畫

   藝術

   • 烹調課
   • 藝術:陶藝、畫畫、油畫、音樂

    技能培養

   • 英文(ESL)班
   • 電腦班及免費電腦實驗室

   家庭出遊

   • 遊戲之夜、木偶秀、音樂會、市集
   • 跟隨導遊步行欣賞大自然
   • 在海灘上游泳和野餐

    設施出租

    • 在野餐屋租一個房間,用於舉行婚禮、會議、家庭聚會 所有年齡人仕

     

     

    Sôû Coâng Vieân vaø Giaûi Trí Seattle khoâng nhöõng baûo trì hôn 400 coâng vieân, maø coøn toå chöùc nhieàu lôùp hoïc vaø chöông trình cho taát caû moïi lôùp tuoåi.

    • Muoán ñöôïc giuùp, haõy goïi soá (206) 684-4075. Muoán ñöôïc dòch sang 160 ngoân ngöõ, goïi soá 206-684-CITY
    • Leä phí tuøy theo chöông trình. Nhieàu chöông trình mieãn phí!
    • Coù hoïc boång cho taát caû moïi sinh hoaït! Hoûi taïi Trung Taâm Coäng Ñoàng.

     THEÅ DUÏC VAØ SÖÙC KHOÛE

    • Haõy ñeán moät phoøng theå duïc cuûa trung taâm coäng ñoàng ñeå chôi theå thao
    • Nhöõng lôùp theå duïc vaø vuõ: karate, yoga, theå duïc aerobics, ballet, vuõ Phi Chaâu, thaùi cöïc
    • Caùc ñoäi theå thao: boùng chuyeàn, boùng roå, quaàn vôït, football giaät côø, cheøo thuyeàn
    • Ngöôøi Cao Nieân: Caùc nhoùm ñi boä vaø lôùp theå duïc
    • Hoà bôi: haõy ñeán bôi hoaëc hoïc bôi vaø theå duïc
    • Loä moøn ñi boä: Caùc Coâng Vieân Seward, Discovery, Carkeek, Green Lake vaø Lincoln

     GIÖÕ TREÛ VAØ SINH HOAÏT THIEÁU NIEÂN

    • Giöõ treû tröôùc vaø sau giôø hoïc
    • Traïi heø ban ngaøy vôùi caùc sinh hoaït vui chôi
    • Sinh hoaït thieáu nieân: caùc sinh hoaït an toaøn ban ñeâm, laøm vieäc tình nguyeän, huaán luyeän vieäc laøm, caém traïi, theå duïc vaø theå thao, naáu aên
    • Sinh hoaït cho treû trong tuoåi chaäp chöõng: caùc chöông trình theå thao, ngheä thuaät, thieân nhieân

     NGHEÄ THUAÄT

    • Lôùp naáu aên
    • Ngheä thuaät: laøm ñoà goám, veõ, sôn, nhaïc

     GAÀY DÖÏNG KYÕ NAÊNG

    • Lôùp Anh Ngöõ (ESL)
    • Lôùp ñieän toaùn vaø caùc phoøng maùy ñieän toaùn mieãn phí

      GIA ÑÌNH ÑI CHÔI NGOAØI TRÔØI

    • Ñeâm chôi troø chôi, xi neâ, troø muùa roái, hoøa nhaïc, hoäi chô
    • Ñi boä xem thieân nhieân coù ngöôøi höôùng ñaïo
    • Bôi vaø aên ngoaøi trôøi taïi moät baõi bieån hoaëc soâng hoà

     THUEÂ CÔ SÔ

    • Thueâ phoøng hoaëc nôi aên ngoaøi trôøi coù mui che cho ñaùm cöôùi, hoïp, tuï hoïp gia ñình

    Jardiinooyinka iyo Madadaalada Seattle ma maamusho in ka badan 400 jardiino ookeliya ee waxay siisaa casharo badan iyobarnaamijyo dhammaan da’ kasta.

    • Wixii gargaara, wac (206) 684-4075. Tarjumada Af Soomaaliga wac 206-684-CITY
    • Ujradu waa kala duwan yihiin barnaamijyada. Qaar badan ayaa bilaasha!
    • Buursooyin ay jira dhammaan dhaqdhaqaaqyada! Warso Xarunta Bulshada

    JIMICSIGA IYO CAAFIMAADKA

    • Kaalay xarunta bulshada si aad ugu ciyaarto ciyaaraha
    • Jimicsiga iyo casharada qoobka-ciyaarka: karate, yoga, jimicsi, ballet, qoobka-ciyaarka Afrikaanka, tai chi
    • Ururada ciyaaraha: kubadda sallada, kolayga, tenis, cagta taabashada, doonta
    • Seniors: Lugaynta koox ahaan iyo casharada fayaqabka
    • Barkadaha dabaasha: kaalay si aad ugu dabaalato ama u qaadato casharo iyo casharada fayaqabka
    • Jidadka lugaynta: Seward, Discovery, Carkeek, Green Lake iyo Lincoln Parks

        DARYEELKA ILMAHA IYO DHAQDHAQAAQYADA DHALINTA

        • Daryeelka kahor iyo kadib dugsiga
        • Kaambka maalinlaha ee gu’ga oo leh dhaqdhaqaaqyo madadaalo badan
        • Dhaqdhaqaaqyada dhalinta: dhaqdhaqaaqyo xilli danbe habeenkii oo badbaado leh, iska-wax-u-qabso, tababarka shaqada, duurjoogsiga, jimicsiga iyo ciyaaraha, wax-karinta
        • Dhaqdhaqaaqyada ilmaha yar (nuunuuga): ciyaaraha, farshaxanka, barnaamijyada deegaanka

          FARSHAXANKA

          • Casharada dabaakhnimada (wax kariska)
          • Farshaxan: dhoobada, musawirka, rinjiga, muusiga

          DHISITAANKA XIRFADA

          • CASAHARO Ingiriisi ah (ESL)
          • Cashar kombuyuutar ah iyo shaybaadho kombuyuutar oo bilaasha

          DIBED U BIXITAANKA QOYSKA

          • Habeenada ciyaarta, filimka, riwaayadaha kartoonka, masraxa, iyo carwada
          • Qaado lugayn deegaan oo lagu hagayo
          • Dabaalo oo ku raaxayso xeebta

           MEELO KIRO AH

           • Kirayso qol ama xero caruusyada, fadhiyada, isu-imaatinada qoyska

            

            

           시애틀 공원 및 오락 시설 담당부는 400 여곳 이상의 공원들을 관리할 뿐만이 아니라 다양한 강습반들과 프로그램을 모든 연령 층에게 제공합니다.

           • 도움이 필요하시면, (206) 684-4075 번으로 전화하십시오. 통역이 가능한 206-684-CITY 번으로 전화하십시오
           • 회비는 프로그램에따라 다양합니다. 많은 프로그램이 무료입니다!

           운동 및 건강

           • 운동을 하러 커뮤니티 센터 체육관으로 오십시오
           • 휘트니스 및 댄스반: 카라테, 요가, 에어로빅, 발레, 아프리칸 댄스, 태극권
           • 스포츠 리그: 배구, 농구, 테니스, 플래그 미식 축구, 조정
           • 연로자: 보행 그룹 및 휘트니스반
           • 수영장: 수영, 수영 레슨 또는 휘트니스 반을 택하십시오
           • 트레일 산책: Seward, Discovery, Carkeek, Green Lake 및 Lincoln 공원

           탁아 서비스 및 청소년 활동 

           • 방과 전과 방과 후 탁아 서비스
           • 재미난 활동을 하는 여름 낮 캠프
           • 십대 활동: 안전한 심야 놀이, 자원 봉사 활동, 직업 훈련, 캠핑, 운동 및
           • 유아 활동: 스포츠, 미술, 자연 관찰 프로그램

           아트 센터

           • 요리반
           • 아트: 도기, 도화, 유화/수채화, 음악

           기능 개발

            

           • 영어 (ESL) 학습반
           • 컴퓨터반 및 무료 컴퓨터 실습반

            

           가족 나들이

            

           • 게임의 밤, 영화, 인형극, 연주회, 축제
           • 가이드를 따라 자연 관찰 산책
           • 해변에서 수영 및 소풍

            

           시설 임대

            

           • 결혼식, 회의, 가족 모임을 위한 연회실 또는 소풍 장소 임대

            

           Ang Seattle Parks and Recreation ay hindi lamang pinangangalagaan ang lampas sa 400 na mga parke, naghahandog din ito ng malawak na mga antas ng mga klase at mga programa para sa lahat ng mga iba’t-ibang edad

           • Para sa tulong, tawagan ang (206) 684-4075. Para sa pagsasaling wika sa 160 na mga lengguwahe, tawagan ang 206-684-CITY
           • Ang mga bayad ay iba-iba batay sa programa. Marami ay libre!
           • Mayroong magagamit na mga halagang iniuukol sa libreng pag-aaral (scholarships) para sa lahat ng mga aktibidad! Magtanong sa Community Center.

           HEHERSIS YO AT KALUSUGAN

           • Magpunta sa dyimnasyum ng senter ng komunidad upang maglaro ng mga isport.
           • Mga klase sa pangkalusugan at pagsasayaw: karate, yoga, aerobics, ballet, African dance, tai chi
           • Mga paligsahan sa isports: bolibol, basketbol, tenis, flag football (putbol na ginagamitan ng bandera), rowing (bangkang ginagamitan ng sagwan)
           • Seniors: Mga grupo sa paglalakad at pangkalusugan na mga klase
           • Mga palanguyan: magpuntang maglangoy o kumuha ng mga liksiyon at mga klase sa pangkalusugan
           • Walking trails (Mga daanang paglalakad): Seward, Discovery, Carkeek, Green Lake at saka Lincoln Parks

               PANGANGALAGA SA BATA AT MGA AKTIBIDAD SA MGA KABATAAN (TEENS)

               • Pangangalaga bago at pagkatapos ng oras sa eskuwela
               • Summer day camp na may mga nakakaaliw na mga aktibidad
               • Mga aktibidad sa kabataan (teen): ligtas sa pahamak na mga nilalalim sa gabing mga aktibidad, pagboboluntaryo, pagsasanay sa trabaho, pagkakamping, paghehersisyo at mga isport, pagluluto
               • Mga aktibidad sa bata (toddler): mga isport, sining (art), kalikasan (nature) na mga programa

                 ANG SINING

                 • Mga klase sa pagluluto
                 • Sining: paggawa ng palayok, pagdrowing, pagpinta, musika

                 PAGPAPALAWAK NG KAKAYAHAN

                 • Mga klase sa Ingles (ESL)
                 • Mga klase sa kompiyuter at libreng paggamit sa laboratoryong kompiyuter

                 PAG-IISKURSIYON PARA SA PAMILYA

                 • Mga panggabing laro o libangan, mga sine, mga palabas na mga papet, mga konsiyerto, mga perya
                 • Kumuha ng mga napatnubayang mga paglalakad sa kalikasan
                 • Maglangoy at piknik sa dalampasigan o baybay-dagat

                  MGA PAGRERENTA SA PASILIDAD

                  • Magrenta ng kuwarto o bahay na piknikan para sa mga kasalan, mga pagpupulong, mga pagtitipon ng pamilya

                   

                  Seattle Parks and Recreation not only maintains over 400 parks, it also offers a wide range of classes and programs for all ages.

                  • For assistance, call (206) 684-4075. For translation into 160 languages, call 206-684-CITY
                  • Fees vary by program. Many are free!
                  • Scholarships are available for all activities! Ask at a Community Center.

                  Exercise and Health

                  • Come to a community center gym to play sports
                  • Fitness and dance classes: karate, yoga, aerobics, ballet, African dance, tai chi
                  • Sports leagues: volleyball, basketball, tennis, flag football, rowing
                  • Seniors: Walking groups and fitness classes
                  • Pools: come to swim or take lessons and fitness classes
                  • Walking trails: Seward, Discovery, Carkeek,Green Lake and Lincoln Parks

                  Childcare and Teen Activities

                  • Before and after school care
                  • Summer day camp with fun activities
                  • Teen activities: safe late night activities, volunteering, job training, camping, exercise and sports, cooking
                  • Toddler activities: sports, art, nature programs

                   The Arts

                  • Cooking classes
                  • Art: pottery, drawing, painting, music

                   Skill Building

                  • English (ESL) classes
                  • Computer classes and free computer labs

                   Family Outings

                  • Game nights, movies, puppet shows, concerts, fairs
                  • Take guided nature walks
                  • Swim and picnic at a beach
                  • Rent a room or a picnic shelter for weddings, meetings, family gatherings

                  Facility Rentals

                  • Rent a room or a picnic shelter for weddings, meetings, family gatherings

                  Parks and Recreation

                  AP Diaz, Superintendent
                  Mailing Address: 100 Dexter Ave N, Seattle, WA, 98109
                  Phone: (206) 684-4075
                  Fax: (206) 615-1813
                  pks_info@seattle.gov

                  Newsletter Updates

                  Subscribe

                  Sign up for the latest updates from Parks and Recreation

                  Healthy People, Thriving Environment, Vibrant Community