Lao - ພາສາລາວ

Tenant Animation - Renting in Seattle
Landlord Animation - Renting in Seattle

ວິ​ທີ​ໃໝ່​ທີ່​ຈະ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ຂໍ້​ມູນ ແລະ ສິ່ງ​ອຳ​ນວຍ​ຄວາມ​ສະ​ດວກ​​ການ​ເຊົ່າ​ທີ່​ຢູ່​ອາ​ໄສ​ໃນ​ເມືອງ​ຊີ​ອາ​ເຕິ້​ລ!

Renting in Seattle Resource Center ​ແມ່ນ​ຫຍັງ?

ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້ ເມືອງ​ຊີ​ອາ​ເຕິ້​ລ  ມີ​ເວັບ​ໄຊທົ ແລະ ເບີໂທລະສັບ ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ທັງ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ທີ່​ຢູ່​ອາ​ໄສ ແລະ ຜູ້​ເຊົ່າ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ຂໍ້​ມູນກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເຊົ່າ​ຢູ່​ໃນ​ເມືອງ​ຊີ​ອາ​ເຕິ້​ລແລ້ວ

ມີ​ຂໍ້​ມູນ​ໃດ​ໃຫ້ບໍລິການ​ແດ່

ເວັບ​ໄຊທົນີ້​ໃຫ້​ຂໍ້​ມູນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສິດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ​ທັງ​ຜູ້​ເຊົ່າ ແລະ ເຈົ້າ​ຂອງ​ທີ່​ຢູ່​ອາ​ໄສ​​ໃນ​ຂະ​ບວນ​ການ​ເຊົ່າ​ ຕັ້ງ​ແຕ່​ການ​ຍ້າຍ​ເຂົ້າ​ຈົນ​ຮອດ​ການ​ຍ້າຍ​ອອກ.ແລະຍັງ​ມີການກ່າວ​ເຖິງ​ກົດ​ລະ​ບຽບ​ຂອງ​ເມືອງ,   ມາດ​ຕະ​ຖານ​ທີ່​ຢູ່​ອາ​ໄສຂັ້ນ​ຕ່ຳ​ ແລະ ສິ່ງ​ທີ່​ຈະ​ຕ້ອງປະຕິບັດ ຖ້າ​ທ່ານຫລື ຄົນ​ອື່ນ​ທີ່​ທ່ານ​ຮູ້​ຈັກ​ປະ​ສົບ​ກັບ​ບັນ​ຫາ​ການ​ເລືອກ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໃນ​ດ້ານ​ທີ່​ຢູ່​ອາ​ໄສທ່ານ​ຍັງ​ສາ​ມາດ​ໂທ​ຫາ​ພວກ​ເຮາ, ເພໍື່ອຂໍ​ຄວາມ​ຊ່ວຍ​ເຫຼລໍີອ ຫຼລໍີເຮັດ​ການ​ຮ້ອງ​ທຸກ​ກ່ຽວ​ກັບ​ທີ່​ຢູ່​ອາ​ໄສ​ຂອງ​ທ່ານໄດ້

ລາວມີ​ການ​ແປ​ພາ​ສາ​​ໃຫ້ບໍລິການ​ຢູ່​ສະ​ເໝີ.

ເອ​ກະ​ສານ​ທີ່​ແປ​ແລ້ວ:

ໜ້າ​ເວັບໄຊທົນີ້​ມີ​ເອ​ກະ​ສານ​ທີ່​ແປ​ແລ້ວ ທີ່​ໃຫ້​ຂໍ້​ມູນ​ເປັນ​ປະ​ໂຍດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ກົດ​ລະ​ບຽບ​ການ​ເຊົ່າ, ການ​ປົກ​ປ້ອງ​ຜູ້​ເຊົ່າ, ກົດຫມາຍເພໍື່ອຄວາມຍຸຕິທຳກ່ຽວກັບທີ່ຍູ່ອາໄສ ກົດ​ລະ​ບຽບ​ທີ່​ຢູ່​ອາ​ໄສ​ທີ່​ເປັນ​ທຳ, ​ສິ່ງ​ອຳ​ນວຍ​ຄວາມ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ ແລະ ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ເປັນ​ປະ​ໂຍດ​ອື່ນໆ.

ເມືອງ​ຊີ​ອາ​ເຕິ້​ລເຊື່ອ​ໃນຄວາມເປັນຫນໍິ່ງດຽວ​ທຸກ​ພາກ​ສ່ວນ ແລະ ຄວາມ​ສະ​ເໝີພາກ

ທີ່ນີ້ຍິນດີຕ້ອນຮັບຜູ້ຍາຍຖິ່ນຖານແລະຜູ້ລີ້ໄພ

ພະ​ນັກ​ງານ​ເມືອງ​ບໍ່​ຖາມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສະ​ຖາ​ນະພົນ​ລະ​ເມືອງ ແລະ ຮັບ​ໃຊ້​ຜູ້​ຢູ່​ອາ​ໄສ​ທຸກ​ຄົນ ໂດຍ​ບໍ່​ຄຳ​ນຶງ​ເຖິງ​ສະ​ຖາ​ນະ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ.

ໃຫ້​ໂທ​ຫາ 2 2 -1- ຫຼື 1 (877) 211-9274 ຫຼື ໂທໄປ​ຫາ win211.org. ເພື່ອຂອຄວາມຊ່ອຍເຫລືອດ້ານການຈັດສັນທີ່ພັກອາໄສຕາມງົບປະມານ, ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ການ​ຍ້າຍ​ເຂົ້າ ການຂໍຂໍ້ມູນດ້ານກົດຫມາຍແລະ ຂໍ້​ມູນ​ຊຸມ​ຊົນ​ອື່ນໆ ກ່ຽວກັບຊຸມຊົນ

ການ​ປົກ​ປ້ອງ​ຜູ້​ເຊົ່າ​ຫຼັງ​ຈາກການ​ຢຸດ​ຟ້ອງ​ຂັບ​ໄລ່​ໝົດ​ກຳ​ນົດ

ເອກະສານທີ່ເປັນປະໂຫຍດ

ການຍາ້ ຍເຂົ້າຢູ່
ໃນຖານະຜເູ້ ຊ່ ົາ
ການຍາ້ ຍອອກ

Renting in Seattle

Address: 700 5th Ave, Suite 2000, Seattle, WA, 98124
Mailing Address: P.O. Box 34019, Seattle, WA, 98124-4019
Phone: (206) 684-5700
Contact Us

The Seattle Department of Construction & Inspections (SDCI) includes permitting, construction inspections, code compliance and tenant protections, and rental housing registration and inspections.